Vergeving en verzoening, verdieping

Een van de zeven sacramenten is het sacrament van vergeving en verzoening. Vroeger stond het ook wel bekend als ‘de biecht’. In het sacrament van vergeving en verzoening mogen wij Gods barmhartigheid en vergeving ontvangen.

Wij ontvangen Gods vergeving via bisschoppen en priesters

In het evangelie geeft Christus de apostelen de bevoegdheid om zonden te vergeven. Zo lezen we in het evangelie van Johannes: ‘Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven’ (Joh. 20: 22-23). Door hun opvolgers te wijden, hebben de apostelen dit recht van vergeving doorgegeven aan de bisschoppen en de priesters.

Geloven en vergeving vragen gaan hand in hand

De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief: ‘Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons’ (1 Joh. 1:8). God om vergeving vragen, hoort er dus gewoon bij voor iedere eerlijke gelovige.

Daarom bidden we samen om vergeving

Aan het begin van elke Eucharistieviering bidden we samen om vergeving. Bijvoorbeeld wanneer we ernstige zonden hebben gedaan. Of wanneer de band die wij hebben met God dankzij het doopsel door zeer zware zonden kapot is gegaan. Het biechtsacrament schenkt ons vergeving voor onze zonden. Zo kunnen we onze band met God herstellen.

Wat kunt u verwachten van een biechtgesprek?

We zetten hier uiteen hoe het biechtgesprek kan verlopen:

De priester nodigt de biechteling uit

Na de begroeting maken de biechteling en de priester samen het kruisteken: ‘In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.’ De priester nodigt de biechteling vervolgens uit zich in vertrouwen tot God te richten: ‘De Heer zij in uw hart opdat u met een berouwvol hart uw zonden belijdt.

De biechteling belijdt de zonden

De biechteling antwoordt: ‘Ik belijd voor de almachtige God en voor u, dat ik gezondigd heb. De laatste keer dat ik heb gebiecht, was…’ De biechteling belijdt nu zijn zonden. Zo nodig helpt de priester de biechteling. De biechteling kan afsluiten met: ‘Ik sluit hierbij alle zonden uit mijn vroegere leven in en vraag de heilige absolutie.’

De biechteling geeft uitdrukking aan het berouw

De priester geeft passende raad, legt de biechteling een boete op en vraagt hem uitdrukking te geven aan zijn berouw. Deze kan zeggen: ‘Heer Jezus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig.’ Of: ‘Barmhartige God, ik heb spijt van mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig.’

De priester vergeeft namens God

De priester strekt zijn rechterhand over de biechteling, maakt het teken van het kruis en ontslaat hem van zijn zonden met de woorden: ‘God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon en de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden; Hij schenkt u door het dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede. En ik ontsla u van uw zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ De biechteling antwoordt: ‘Amen.’

Einde van het biechtgesprek

De priester vervolgt:‘Het lijden van Onze Heer Jezus Christus, de voorspraak van de heilige Maagd Maria en van alle heiligen, het goede dat u zult doen en het leed dat u zult dragen, zij u tot vergiffenis van zonden, tot vermeerdering van genade en tot onderpand van eeuwig leven. Ga in vrede.’ De biechteling antwoordt: ‘.’

Zo kunt u het biechtgesprek voorbereiden

Het biechtgesprek kunt u voorbereiden met behulp van een ‘biechtspiegel’. Deze bestaat uit algemene vragen en vragen naar aanleiding van de Tien Geboden, de tien leefregels die God ons gegeven heeft. Download hier de Biechtspiegel.