Eucharistie, verdieping

Tijdens de Eucharistie danken we God dat hij zo dicht bij ons komt. Een heel belangrijk onderdeel namelijk van de Eucharistie is de heilige Communie. Tijdens de Communie geeft God zichzelf aan ons: we ontmoeten Jezus in zijn Lichaam (brood) en Bloed (wijn).

In de Eucharistie vieren we het Paasmysterie

In de Eucharistie gedenken we het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Bij het laatste Avondmaal met Pasen sprak Jezus de woorden: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’.  We ontmoeten Jezus tijdens de heilige Communie in de gedaanten van brood en wijn. Zo wordt Hij ons levensvoedsel en blijft Hij aanwezig in de Kerk, het hart van onze gemeenschap.

Tijdens de Eucharistie danken we God

Onze dankzegging (‘eucharistie’) is ons antwoord op Gods woord, dat wij horen in de heilige Schrift, de Bijbel, waaruit tijdens de viering gelezen wordt. Het is ook een antwoord op de wondere daden die God verricht heeft.

We zetten ons ook in voor onze medemens

Ook de diaconie is ons antwoord op Gods woord. De Eucharistie is namelijk ook een uitnodiging en een oproep om ons in te zetten voor onze naasten. We doen dat net als Jezus Christus, die zijn leven gaf uit liefde voor alle mensen en de wereld. 

In de sacramenten wordt Jezus zichtbaar

Als christenen geloven wij dat onze onzichtbare God mens is geworden in Jezus Christus. Jezus wordt zichtbaar in alle sacramenten van onze katholieke Kerk. Door het ontvangen van die sacramenten van de Kerk verbinden wij ons aan Jezus en daarmee ook aan zijn hemelse Vader, en aan zijn katholieke Kerk van alle eeuwen en plaatsen.

“We ontmoeten Jezus tijdens de heilige Communie in de gedaanten van brood en wijn. Zo wordt Hij ons levensvoedsel en blijft Hij aanwezig in de Kerk, het hart van onze gemeenschap.”

U kunt niet zomaar te Communie gaan

In de Eucharistie komen veel van deze sacramenten samen (zoals doopsel en Eerste heilige communie). In de Communie ontmoeten wij Jezus. Te Communie gaan is dus niet vanzelfsprekend. Daarom wijzen wij hierop bij bijzondere gelegenheden (zoals uitvaarten, Kerstmis, Carnaval) wanneer er meerdere aanwezigen zijn die niet (praktiserend) katholiek zijn.

U moet zich voorbereiden op de Communie

Willen we ter Communie gaan, dan is het belangrijk dat we ons eerst ‘voorbereiden op dit groots en heilig moment’.

De heilige Paulus spoort ons daarom aan tot een gewetensonderzoek. In de Bijbel lezen we: ‘Wie op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren. Wij moeten onszelf onderzoeken, voor we van het brood eten en uit de beker drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis’ (1 Kor. 11: 27-29).

Eerst moeten uw zonden vergeven zijn

Er kunnen belemmeringen zijn om ter Communie te gaan. Door het begaan van zonden gaat de band die we door het doopsel met God hebben, stuk. U kunt pas ter communie gaan als deze band weer geheeld is. Dat gebeurt als u uw zonden opbiecht en het sacrament van de verzoening hebt ontvangen.

De communie wordt zelden geweigerd 

Alleen uzelf kunt beslissen of u ter Communie kunt gaan. Die verantwoordelijkheid ligt geheel en alleen bij u.  Zelden of nooit zal iemand die ter Communie gaat, de Communie worden geweigerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen, waarbij iemand koppig en openlijk volhardt in een zware zonde, wordt iemand niet toegelaten.