De Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament

In de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist zijn twee Broederschappen actief: de Broederschap van Onze Lieve Vrouw en de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament.

Geschiedenis

In de Late Middeleeuwen nam de verering van het Heilig Sacrament als herinnering aan het kruisoffer van Christus vooral in de Zuidelijke Nederlanden een hoge vlucht. In 1480 werd in de Sint-Jan een broederschap opgericht ‘tot eer van het allerheiligste en eerbiedwaardige Sacrament’. In 1459 had de vrome, Bossche weduwe jonkvrouwe Mechtildis al een altaar van het Heilig Sacrament en Sint-Jeronimus in de Sint-Jan gesticht.

In een schepenakte uit 1495 is vastgelegd dat de broederschap in een kapel dicht bij het Sacramentshuis in de Sint-Jan een eigen altaar inrichtte dat werd gewijd ‘om daar de geheimen te vieren tot lof van het eerbiedwaardig Sacrament’. Met die vieringen wilde de broederschap de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie benadrukken.

Na de inname van de stad in 1629 door Prins Frederik Hendrik heeft de broederschap de kapel met haar altaar moeten ontruimen en de Sint-Jan moeten verlaten. De broederschap dook onder in de schuilkerken van de stad. Vanaf het eerste kwart van de negentiende eeuw was zij gevestigd in de parochiekerk van Sint-Pieter. Toen deze kerk in 1972 werd gesloten, vond de broederschap onderdak in de Kapucijnenkerk.

Terugkeer van de broederschap naar de Sint-Jan

De statuten van de broederschap bepalen dat zij gevestigd moet zijn in een Bossche parochiekerk. Omdat de Kapucijnenkerk sinds 2002 niet langer deel uitmaakte van de Parochie Binnenstad, heeft de broederschap een nieuw onderkomen gezocht. Gezien haar ontstaansgeschiedenis, nu ruim 540 jaar geleden, lag een terugkeer naar de kathedrale basiliek van Sint-Jan voor de hand. De gemeenschap rond de Sint-Jan gaf te kennen de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament graag te willen verwelkomen.

penning Aloude Broederschap

Wat is de broederschap?

De broederschap bestaat nog altijd. Haar statuten en doelstellingen zijn nog dezelfde als die van ruim vijf eeuwen geleden. Zij heeft als doel de verering van het Heilig Sacrament te bevorderen. De broederschap bestaat uit broederheren en gewone leden. Het bestuur van de broederschap wordt gevormd door maximaal veertien broederheren, bijgestaan door de geestelijk directeur.

De broederschap bevordert de verering van het Heilig Sacrament door iedere derde zondag van de maand een broederschapsmis te houden. Daarbij vervullen de broederheren een bijzondere functie door tijdens het Eucharistisch gebed een corona rond het altaar te vormen.

Bijzondere aandacht krijgen de vieringen van Witte Donderdag, de Eerste Heilige Communie en Sacramentszondag. Aansluitend aan de eucharistieviering op Witte Donderdag gaat de broederschap voor in de aanbidding van het Allerheiligste in de Sacramentskapel van de Sint-Jan. Op Sacramentszondag wordt een Sacramentsprocessie gehouden. De processie start na afloop van de Eucharistieviering en trekt door de stad. De plechtigheid wordt door de celebrant afgesloten met de Zegen met het Allerheiligste.

Ook ijvert de broederschap voor deelname aan de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam, om daarmee eer te brengen aan het Heilig Sacrament, en zij neemt deel aan enkele andere, vergelijkbare evenementen in binnen- en buitenland.

Lid worden?

Wanneer u zich als lid bij deze broederschap wilt aansluiten, dan kan dat. Van u wordt verwacht zoveel mogelijk de maandelijkse broederschapsmissen mee te vieren. De broederschap van haar kant zorgt voor de hoofdintentie voor de derde zondag van de maand:

‘Voor de levende en overleden leden van de broederschap’. U wordt uitgenodigd om de vieringen van Witte Donderdag en Sacramentszondag mee te vieren.

De leden voldoen bij hun intrede en verder jaarlijks een geringe contributie, momenteel € 20,- per jaar. Als u de doelstelling van de verering van het H. Sacrament onderschrijft, kunt u zich opgeven:

  • per e-mail: : hsacrament@gmail.com
  • per post: Secretariaat van de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament – Oostwal 2 – 5211 RC ’s‑Hertogenbosch

Als u geen lid wilt worden, maar wel de doelstellingen van de broederschap wilt ondersteunen, kunt u een bijdrage overmaken op de rekening van de Broederschap (IBAN NL49 INGB 0007 1413 45 t.n.v. Aloude Broederschap te ’s‑Hertogenbosch). Iedere gift – hoe groot of klein ook – wordt door de broederschap in grote dank aanvaard!